A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG VB2 VÀ TRUNG CẤP VB2 NĂM 2020

QUY CHẾ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG VB2 VÀ TRUNG CẤP VB2 NĂM 2020

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ANH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Tuyển sinh liên thông cao đẳng,

cao đẳng văn bằng 2 và trung cấp văn bằng 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số:76/QĐ-CĐVA ngày 07/10/2020

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt - Anh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy, bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng; liên thông trung cấp văn bằng 2; liên thông cao đẳng văn bằng 2  .

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Ngành, nghề đào tạo:

  1. Hệ Trung cấp liên thông:

- Ngành Kế toán                                                 Mã ngành 5340302

  1. Hệ Cao đẳng liên thông:

- Ngành Điều dưỡng                                          Mã ngành 6720301

- Ngành Dược                                                    Mã ngành 6720201

Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh

1.Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục trong năm.

2. Đối tượng tuyển sinh:

a. Đối với trình độ Trung cấp liên thông văn bằng 2: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai.

b. Đối với trình độ Cao đẳng liên thông từ trung cấp: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

c. Đối với trình độ Cao đẳng liên thông văn bằng 2: Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển và xét tuyển

Điều 4. Chính sách ưu tiên tuyển sinh: Thực hiện theo phụ lục 01, Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

Điều 5. Thủ tục và hồ sơ đăng ký tuyển tuyển sinh

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu của Nhà trường phát hành hoặc mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

b. Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí tuyển sinh của trường.

Trường hợp người học bị mất một trong các giấy tờ theo yêu cầu, người học phải có xác nhận bị mất của cơ quan, đơn vị chức năng hoặc làm đơn để HĐTS xem xét và ra quyết định tùy từng trường hợp cụ thể.

2. Thủ tục nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong 2 cách sau:

- Nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh của nhà trường

- Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng

Việt – Anh, Số 2 Nguyễn Chí Thanh - Phường Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An.

Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS: Thực hiện theo quy định tại điều 6, Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH.

Điều 7. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký HĐTS: Thực hiện theo quy định tại điều 7, Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH.

Điều 8. Xác định kết quả trúng tuyển

  1. Xác định điểm trúng tuyển: Căn cứ số lượng chỉ tiêu được xác định theo quy định; căn cứ thống kê kết quả thi tuyển sinh; Thư ký HĐTS lập danh sách điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp để trình Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS

trường xem xét, quyết định.

2. Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, trường sẽ tuyển bổ sung bằng các lần tuyển sinh tiếp theo. Việc tuyển sinh bổ sung các đợt tiếp theo do Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quy định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS và thông báo công khai trên bảng tin của Nhà trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ở ngay đợt tuyển sinh tiếp theo, trường không nhận thêm hồ sơ tuyển sinh dù vẫn còn các đợt tuyển sinh như đã thông báo trước đó và thông báo công khai trên bảng tin của Nhà trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. .

4. Đối với những ngành, nghề không tuyển đủ chỉ tiêu, sau khi đã xác định tiêu chuẩn tuyển chọn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà vẫn còn thiếu số lượng, trường sẽ lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào những ngành, nghề khác, đồng thời đạt yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của ngành, nghề còn thiếu số lượng và tự nguyện vào học ngành, nghề đó. Nếu số người đạt đủ tiêu chuẩn tuyển chọn lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo tiêu chuẩn tuyển chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo một quy trình công khai. Trường hợp thí sinh đăng ký vào học một ngành nào đó, nhưng vượt quá chỉ tiêu được phân bổ cho ngành này, nhưng so với tổng chỉ tiêu của trường còn thiếu, thì trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu tăng lên cho ngành này để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

5. Căn cứ các phương án xác định tiêu chuẩn tuyển chọn của Thư ký HĐTS đề

xuất, trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quyết định, chịu trách nhiệm và ký duyệt danh sách trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố công khai trên bảng tin của Nhà trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Điều 9. Tổ chức phúc tra: Thực hiện theo quy định tại điều 9, Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

Điều 10. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

1. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Thư ký HĐTS trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ thời gian nhập học và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

2. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp những giấy tờ sau đây:

- Giấy báo trúng tuyển (để đối chiếu);

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân

- Giấy khám sức khỏe (mới nhất không quá 06 tháng)

- 04 ảnh 3 x 4 (ảnh mới nhất không quá 06 tháng)

- Kinh phí, học phí theo thông báo trong giấy báo trúng tuyển.

3. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 30 ngày so với ngày yêu cầu có mặt

ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết

quả tuyển sinh để thí sinh vào học khóa học kế tiếp sau.

4. Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo

Điều 11. Kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển

  1. Sau kỳ tuyển sinh, trường phải tiến hành kiểm tra kết quả thi tuyển của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường ở tất cả các khâu, đồng thời kiểm tra, đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ của thí sinh. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS có biện pháp xác minh, xử lý.

2. Khi thí sinh đến nhập học, trường phải tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Quy chế này. Trong quá trình học sinh, sinh viên đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo trường phải thanh, kiểm tra hồ sơ và kết quả thi của thí sinh theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh

1. Khai chính xác, nộp đủ hồ sơ tuyển sinh về trường ĐKTS trong thờigian quy định của trường, đồng thời có mặt đúng thời gian quy định tại trường ĐKTS khi có yêu cầu.

2. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong phiếu ĐKTS. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong phiếu

ĐKTS với hồ sơ gốc.

3. Có trách nhiệm phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm Quy chế tuyển sinh để HĐTS xử lý kịp thời.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

1. Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trường khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Tiền thưởng theo qui định hiện hành.

Điều 14. Xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh

1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:

a. Hội đồng tuyển sinh của trường;

b. Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.

2. Các bằng chứng vi phạm Quy chế tuyển sinh sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.

3. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:

a. Mọi người dân, kể cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh, nếu phát hiện những hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh cần cung cấp thông tin cho nơi tiếp nhận quy định tại Khoản 1 Điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về tố cáo;

b. Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến

công tác tuyển sinh.

4. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:

a. Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên

trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng;

 b. Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp;

c. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý

và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh;

d. Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.

Điều 15. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Luật viên 9 chức và Luật cán bộ, công chức; các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 16. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế

Đối với những thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và

tùy mức độ nặng nhẹ bị xử lý kỷ luật theo các quy định tại quy chế này, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, Hiệu trưởng quyết định xử lý kỷ luật theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của trường và không trái với các quy định hiện hành.

Chương V
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

Điều 17. Chế độ báo cáo

 Sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh, Trường gửi báo cáo kế hoạch tuyển sinh, kết quả tuyển sinh cho Sở LĐ-TBXH Nghệ An và Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TBXH định kỳ 4 lần/ năm chia theo quý và trước ngày 25 của

tháng cuối quý.

Điều 18. Chế độ lưu trữ

Các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh; kết quả, hồ sơ tuyển sinh các trường phải bảo quản, lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của Luật lưu trữ.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế tuyển sinh này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định./.

Nơi nhận:

- Tổng cục GDNN;

- Sở LĐ-TBXH tỉnh Nghệ An;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thụ

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay : 32
Tháng 12 : 772