A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

베트남  비엣안대학교와  대한민국 김해대학교의  교육교류 협정서

베트남  비엣안대학교와  대한민국 김해대학교의  교육교류 협정서

베트남  비엣안대학교와  대한민국 김해대학교의  교육교류 협정서

BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT ANH - VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIMHAE HÀN QUỐC.

 

베트남  비엣안대학교( 이하 VA 지칭)  대한민국  김해대학교이하 GH 지칭)   상호이익과  양교간의  관계 증진을  위해  교류협력을  위한  협정을  맺으며  세부  내용은   다음과 같다.

Trường Việt Anh( dưới đây gọi tắt là VA) và trường đại học Gimhae  (gọi tắt là GH) cùng ký  thỏa thuận hợp tác giao lưu để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai trường cũng như lợi ích của hai bên với nội dung cụ thể như sau:

A. 본 협정서의  목적은  양교간의  교류를  통한  상호이해에 있다.

Mục đích của bản thỏa thuận này là thông qua giao lưu  hai trường sẽ hiểu nhau hơn.

 

B. 양교는  상호호혜의  원칙에  입각하여  다음과  같은  세부 내용 진행에  협의 한다.

Dựa trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau, hai bên thỏa thuận tiến hành nội dung cụ thể như sau: 

 

  1. 교원   직원 교류

Giao lưu  giáo viên  và nhân viên

  1. 교환학생:  1학기  또는  1 기간으로  학생을 교환

Trao đổi học sinh:  Trao đổi học sinh thời gian 1 học kỳ hoặc 1 năm

  1. 유학생  Du học sinh
  1. 비엣안대학교에서  한국어  교육을  실시한   김해대학교에서  한국어 능력평가를  실시하여  일정  수준을  충족하였을 경우  김해대학교  한국어학당에  1년간  학생을  파견하여  TOPIK2~3급을  취득   학사과정에 입학한다.

Sau khi đào tạo tiếng Hàn tại trường Việt Anh rồi tiến hành đánh giá năng lực tiếng hàn tại trường Gimhae,  trong trường hợp đáp ứng được trình độ nhất định  sẽ cử học sinh đó đi học 1 năm  tại trung tâm tiếng hàn của trường đại học Gimhae, sau khi đạt được Topik cấp 2~ cấp 3  có thể học lên đại học.

  1. 김대대학교는   비엣안 대학교 학생이  사회복지 상담 과정에서  수학하면서  일정  자격을  취득할  있도록  지원한다.

Trường đại học Gimhae sẽ hỗ trợ học sinh trường Việt Anh học khoa tư vấn phúc lợi xã hội  và sẽ đạt được bằng cấp nhất định.

 

  1. 단기유학생비엣안 대학교에서  김해대학교에  1학기 또는  1 기간으로  학생을  파견한다.

Du học sinh ngắn hạn:  Cử học sinh trường Việt Anh sang học tại trường Gimhae thời gian 1 học kỳ hoặc 1 năm.

 

  1. 공동연구, 특강및  학술회  진행 

 Nghiên cứu cộng đồng,  tiến hành bài giảng đặc biệt và học thuật

  1. 교육/ 학술 정보    자료  교류

Đào tạo/   giao lưu thông tin học thuật và tư liệu

  1. 상호간의 협의에  따른  기타 교류

Theo thỏa thuận của hai bên sẽ đ ra giao lưu khác.

C. 본  협정서  따른   교류활동   프로그램의  발전    진행은    교간  합의를  통해  진행하며  해당  국가의  또는  규정  등을  충족해야  한다.

Trong trường hợp  triển khai chương trình và tiến hành hoạt động giao lưu khác với bản thỏa thuận này phải được thông qua bàn bạc giữa hai trường và phải đáp ứng được quy chế cũng như luật pháp nhà nước.

D. 상기  B항의  2,4,4항의  학생  교류  관련  양교 또는  학생의  경제적인  여건    기타  조건을  충족하는  경우  진행한다.

Việc giao lưu học sinh tại mục B khoản 2, 4, 4 phải đáp ứng được điu kiện kinh tế của học sinh , nhà trường  với các điu kiện khác rồi mới tiến hành.

E. 본  현정서에  따른  공동 연구  활동에 따른  / 간접적인  이익이  발생할  경우  양교는  평등하게  권리를  가진다.

Trường hợp phát sinh lợi ích trực tiếp cũng như gián tiếp khác ở các hoạt động, nghien cứu cộng đồng mà khác với bản thỏa thuận này thì hai trường có quyn lợi như nhau.

F. 본  협정서는  양교  대표자의  서신을  통해  수정    보완할 있다.

Bản thỏa thuận này có thể sửa đổi hoặc bổ sung thông qua người đại diện của hai trường.

G. 본  협정서의  유효기간은  서명한  날로부터  5년이며  종료    자동으로  3   연장한다.

Bản thỏa thuận này thời gian hiệu lực là 5 năm,  khi hết hạn tự động gia hạn thêm 3 năm.

H. 본  협정서를  종료하고자    때에는  3개월  이전에  서명으로  통보 해야 하며  유효기간에  상관없이  종료  가능하다.

Bên nào muốn chấm dứt bản thỏa thuận này phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 3 tháng, không liên quan đến thời gian hiệu lực.

I. 본  협정서는  한국어와  베트남어로  2 작성하며  양교는    1부를  보관한다.

Bản thỏa thuận này được lập thành 2 bộ  bằng tiếng Hàn và tiếng Việt, mỗi bên giữ 1 bộ.

2018 03 18

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 

비엣안  대학교 

Trường CĐ Việt Anh

 

 

 

국제교류협력처장

김해  대학교

Trường Gimhae

 

 

 

국제 교류원 원장


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay : 44
Tháng 12 : 784